Handelsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og salg fra Minihorn medmindre anden aftale er indgået skriftligt:

 

Betaling

Som ny kunde gælder følgende betalingsbetingelser:
De første 6 måneder betales alle ordrer forud medmindre anden aftale er indgået skriftligt. 
De efterfølgende 3 måneder betales der efter 14 dage.
Såfremt ovennævnte er overholdt gælder herefter de for eksisterende kunder almindelige betalingsbetingelser, jf. nedenfor.
For eksisterende kunder gælder følgende:
Fuld betaling skal ske inden 30 dage fra fakturadatoen medmindre anden aftale er indgået skriftligt.

 

Pris

Alle oplyste priser er eksklusiv 25 % moms. 
Alle priser ved aftalens indgåelse er fastsat under forudsætning af, at indkøbspriser, fragtomkostninger, valutakurser og andre omkostninger og forhold forbliver uændrede, indtil levering har fundet sted. Minihorn forbeholder sig ret til prisændringer. 
Minihorn forbeholder sig ret til at annullere ordrer på udsolgte varer.

 

Renter og gebyrer

Der opkræves ekspeditionsgebyr på 95,- kr. ved ordrer under 1.000,- ex. moms. Ordrer under 500,- bliver registreret, men ikke ekspederet. Ved for sen betaling tilskrives rente på 1,75% pr. påbegyndt måned. Der opkræves gebyr efter gældende satser på hver rykkerskrivelse. 

 

Ejerskab

Leverede varer forbliver Minihorns ejendom indtil fuld betaling er modtaget. Såfremt der ikke sker rettidig betaling, er Minihorn berettiget til umiddelbart at tage de solgte varer tilbage samt kræve økonomisk kompensation for det tab Minihorn lider ved, at aftalen hæves. 

 

Inventar

Inventar, herunder displays og P.O.S. materiale, der af Minihorn er stillet til rådighed til eksponering af varer forbliver Minihorns ejendom og kan til enhver tid kræves tilbage. 

 

Kvantum

For lagerførte varer, forbeholder vi os ret til at foretage mindre justeringer i overensstemmelse med vores pakkestørrelser. 

 

Levering

Medmindre andet aftales leveres de bestilte varer på den af køber angivne adresse. Ved køb under dkk. 3.500,00 betaler køber for fragten. 

 

Returnering af varer

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale og når varerne er kurante, ikke beskadigede og når varerne leveres retur i original emballage. Der beregnes 10 % af varens pris i returomkostninger, som dækkes af køber. Følgeseddel skal vedlægges.

 

Reklamationer

Ved levering skal køber straks og senest 7 kalenderdage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, give Minihorn meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.  

Ansvarsbegrænsning

Minihorns erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og kravets art – begrænset til fakturabeløbet for den vare eller den leverance, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. 
Minihorn er i ingen tilfælde erstatningsansvarlig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader. 
For produktansvar hæfter Minihorn og/eller er Minihorn ansvarlig i overensstemmelse med dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, hæfter og/eller er Minihorn dog ikke ansvarlig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab, ligesom Minihorns ansvar er begrænset til fakturabeløbet for den vare eller den leverance, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med produktansvaret. 

 

Bankforbindelse:

Enhver betaling skal ske til Minihorns konto med angivelse af FI-kode, som står nederst på hver faktura. Hver faktura har en separat FI-kode. Benyttes homebanking, skal der vælges ”Indbetalingskort” for at anvende FI-koden.

Accepteret, den _____/______ 20_____

_________________________ _________________________________

Købers underskrift Stempel/Butiksnavn og adresse